အစဥ် လေ့လာသင်ယူဖို့ SWSနဲ့ အတူလက်တွဲစို့။

စဥ်ဆက်မပြတ်သော ပညာရေးမှ တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းပေးမည့် Online Learning Platform

မိတ်ဆက်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကြုံတွေ့နေရသော ကပ်ရောဂါကြောင့် သင်ကြားသင်ယူမှုများ အဟန့်အတား အခက်အခဲမရှိ သင်ကြားသင်ယူနိုင်ရေးအတွက် ၆၊ ၇၊ ၂၀၂၁ မှစ၍ SWS Online Learning Platformကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်ကြားမှုစံချိန်စံနှုန်းနှင့်အညီ အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာ၊ ဆရာမ များက သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လအလိုက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

status-icon

ကျောင်းသား /သူ

၃၀၀

ကျော်

status-icon

ဆရာ

၄၀

ကျော်

status-icon

သင်တန်း

၁၀

ကျော်

status-icon

စီမံကိန်း

၁၀

ကျော်

ရည်မှန်းချက်

branch-left
branch-left
mission-icon

ပညာရေး

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုများကို အဆက်မပြတ်စေရန်။

mission-icon

အသုံးစရိတ်

မိဘများ၏ ပညာရေးအသုံးစရိတ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျော့ချပေးနိုင်ရန်။

mission-icon

အိမ်တွင်းသင်ယူမှု

အိမ်တွင်းသင်ကြားသင်ယူမှု အစီအစဥ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။

vision-img

မျှော်မှန်းချက်

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းများ

course-avatar

KG to Grade-4

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

course-avatar

English Grammer

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

course-avatar

မြန်မာ စကားပြော

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

course-avatar

English Speaking

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

course-avatar

IELTS - Preparation

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

course-avatar

Computer Basic

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်မှုများသို့ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

နိုင်ငံတိုင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည်
ကလေးများ၏ ပညာရေးပင် ဖြစ်သည်။

Learn withZoom